loader image
Back to top

Všeobecné smluvní podmínky

Datum vstupu v platnost: 10.08.2021

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují práva a povinnosti společnosti DIVAS Natura Kft. (dále jen „poskytovatel služeb“) a zákazníka (dále jen „zákazník“), který využívá služby elektronického obchodu poskytované poskytovatelem služeb prostřednictvím internetových stránek https://siren7.cz/, v souladu s článkem 2 a) zákona CVIII z roku 2001 (dále jen „zákon o elektronickém obchodu“).

Účelem webových stránek provozovaných poskytovatelem služeb je komerční prodej produktů, které jsou na těchto stránkách k dispozici.

Tyto VOP se vztahují na všechny Smlouvy a služby uzavřené mezi poskytovatelem služeb a Zákazníkem (dále společně jen „strany“) prostřednictvím výše uvedených webových stránek, bez ohledu na to, zda poskytovatel služeb nebo jeho zprostředkovatel provádí službu z Maďarska nebo ze zahraničí. Pokud Zákazník při uzavírání obchodu vystupuje jako zástupce právnické osoby nebo jako fyzická osoba podnikatel, prohlašuje přijetím těchto VOP, že smlouvu uzavírá za účelem výkonu svého povolání, samostatně výdělečné činnosti nebo podnikatelské činnosti, a není tedy spotřebitelem podle § 8:1 odst. 1) 3) zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku (dále jen: občanský zákoník), ani podle § 2 písm. a) zákona CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele (dále jen: zákon o ochraně spotřebitele). Pokud je Zákazník kvalifikován jako spotřebitel podle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, Poskytovatel služeb poskytne informace o právech a povinnostech spotřebitele vyplývajících z transakce prostřednictvím informací o ochraně spotřebitele a vzoru oznámení o odstoupení od smlouvy, které jsou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Všichni zákazníci poskytovatele služeb jsou oprávněni využívat služeb webových stránek za předpokladu, že přijmou ustanovení těchto VOP jako závazná.

 

 

1. ÚDAJE O POSKYTOVATELI

Název: Divas Natura  Kft

Sídlo: H-1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

Číslo v obchodnom registri: 01-09-390705

DPH: HU27452077

E-mailová adresa: hello@siren7.cz

Telefónne číslo: +421 917 958 792

 

 

2. VŠEOBECNÉ INFORMACE

2.1. Nákup výrobků poskytovaných poskytovatelem služeb je možný na základě elektronické žádosti o cenovou nabídku, jak je uvedeno v těchto VOP.

2.2. Zákazník odešle Poskytovateli služeb svou nabídku na koupi daného produktu kliknutím na ikonu „Objednat“ po vyplnění všech povinných polí příslušného datového listu a ověření zadaných údajů. Poskytovatel služeb přijme nabídku zákazníka prostřednictvím potvrzujícího e-mailu, který bude výslovně obsahovat souhlas poskytovatele služeb. Takto uzavřená smlouva mezi stranami v maďarském jazyce se považuje za písemnou smlouvu. Poskytovatel služeb uloží smlouvu spolu s objednávkami, které budou následně přístupné po dobu stanovenou zákonem.

2.3. Objednávka je považována za smlouvu uzavřenou elektronickými prostředky, která se řídí zákonem o službách elektronického obchodu a některých aspektech služeb informační společnosti. Smlouva podléhá nařízení vlády o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podnikateli a zohledňuje ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů.

 

 

3, POVINNOSTI POSKYTOVATELE SLUŽEB

3.1. Poskytovatel služeb je povinen dodat zboží, převést vlastnické právo ke zboží a v případě potřeby poskytnout veškeré doklady týkající se zboží v souladu s těmito VOP. Místem plnění je adresa nebo místo podnikání uvedené Zákazníkem, pokud tyto VOP nestanoví jinak nebo pokud se Strany nedohodnou jinak.

3.2. Pokud je v objednávce uvedena „Dodací adresa“, je poskytovatel služeb povinen dodat zboží zákazníkovi nebo zajistit jeho dodání způsobem, který zákazník uvedl v části „Dodací a platební podmínky“. Zákazník nese náklady na přepravu, jak je uvedeno na webových stránkách. V případě převzetí zboží, jak je uvedeno v tomto bodě, si zákazník může při objednávce zvolit jeden z následujících způsobů platby: bankovní převod, platba kreditní kartou (Simple Pay), dobírka.

3.3. Dodavatel dodá zboží v množství, kvalitě a popisu uvedeném ve smlouvě, skladované a zabalené v souladu se smlouvou.

 

 

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1. Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu a převzít zboží v souladu s ustanoveními těchto VOP.

4.2. Úhrada kupní ceny. Tato povinnost zákazníka zahrnuje přijetí všech opatření a splnění všech formalit nezbytných k tomu, aby platba mohla být provedena v souladu s ustanoveními smlouvy nebo právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o prodeji zboží. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak nebo není-li v těchto VOP stanoveno jinak, je zákazník povinen provést platbu před tím, než dodavatel poskytne zákazníkovi zboží v souladu s těmito VOP.

4.3. Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu i v případě, že zboží nebylo zkontrolováno.

 

 

5. OBJEDNÁNÍ

5.1. Základní vlastnosti, charakteristiky a návod k použití zboží na webových stránkách jsou podrobně uvedeny na informační stránce konkrétního výrobku nebo případně v návodu k použití přiloženém k výrobku.

5.2. Ceny produktů zobrazené na webových stránkách jsou uvedeny v HUF, včetně DPH a dalších veřejných poplatků, a jsou položkové (hrubé). Pokud jsou webové stránky určeny pro zahraniční zákazníky, jsou ceny uvedeny v měně země, v níž se nachází místo objednání spojené s webovými stránkami. Náklady na doručení nejsou zahrnuty v ceně vašich produktů. Během procesu objednávání je možné uplatnit jedinečný kupón poskytovaný poskytovatelem služeb nebo využít jiné slevy, které lze přičíst k ceně objednaného produktu.

5.3. Registrace není nutná pro objednání konkrétního produktu. Zákazník může vybraný produkt přidat do košíku (souhrnný seznam objednávek) kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Obsah nákupního košíku si můžete prohlédnout nebo jej (nebo jeho části) odstranit kliknutím na ikonu odstranění vedle produktu. Zákazník poté zadá způsob doručení a platby a následně fakturační a dodací údaje. Před odesláním objednávky může zákazník na souhrnné stránce zkontrolovat podrobnosti své objednávky, změnit fakturační adresu a vybrat způsob platby.

5.4. Objednávka je učiněna po kliknutí na tlačítko „Učinit objednávku“. Učinění objednávky je pro zákazníka závazné a obdržením potvrzujícího e-mailu vzniká povinnost zaplatit způsobem uvedeným v platebních metodách.

5.5. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo měnit ceny produktů, které lze objednat na webových stránkách, za předpokladu, že změna vstoupí v platnost ve stejnou dobu, kdy je změna zveřejněna na webových stránkách. Změna nebude mít vliv na kupní cenu již objednaných produktů. Pokud poskytovatel služeb přes veškerou péči a opatrnost zobrazí na stránkách nesprávnou cenu, zejména cenu „0“ Ft nebo „1“ Ft, která je zjevně nesprávná, např. výrazně odlišná od obecně přijímané nebo odhadované ceny produktu, nebo která může být způsobena systémovou chybou, poskytovatel služeb není povinen dodat produkt za nesprávnou cenu, ale může nabídnout dodání produktu za správnou cenu, s jejímž vědomím může zákazník od nákupu odstoupit.

5.6. Objednávka bude poskytovatelem služeb přijata pouze v případě, že zákazník vyplní všechna pole požadovaná pro objednávku. Pokud zákazník vyplní pole nesprávně nebo neúplně, poskytovatel služeb zašle chybovou zprávu. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za zpoždění dodání nebo jiné problémy či chyby způsobené nesprávnými a/nebo nepřesnými údaji v objednávce zákazníka. Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě nesprávné dodací adresy poskytovatel služeb neuhradí zákazníkovi náklady na dodání a zákazník nese náklady na opakované dodání na opravenou adresu.

5.7. Podáním objednávky zákazník zároveň prohlašuje, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a je jimi vázán.

 

 

6. OPRAVA CHYB PŘI ZADÁVÁNÍ DAT

Zákazník má možnost opravit případné chyby při zadávání údajů v rozhraní objednávky (stisknutím tlačítka „zpět“ v případě obsahu předchozí stránky) kdykoli během procesu objednávky až do odeslání objednávky poskytovateli služeb.

 

 

7. ZÁVAZNOST NABÍDKY, POTVRZENÍ

7.1. Přijetí objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) zaslané zákazníkem bude poskytovatelem služeb zákazníkovi neprodleně potvrzeno automatickým potvrzovacím e-mailem, který bude obsahovat příslušné údaje o objednávce a ID objednávky. Tento potvrzovací e-mail pouze informuje zákazníka o tom, že dodavatel obdržel jeho objednávku.

7.2. Pokud zákazník již odeslal svou objednávku poskytovateli služeb a zjistí chybu v údajích obsažených v potvrzovacím e-mailu, musí o tom informovat poskytovatele služeb do 1 kalendářního dne. V takovém případě poskytovatel služeb objednávku odpovídajícím způsobem upraví.

 

 

8. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

8.1. Produkt vybraný a objednaný na webových stránkách bude dodán poskytovatelem služeb na doručovací adresu uvedenou zákazníkem v potvrzení objednávky zaslaném zákazníkovi e-mailem.

8.2. Poskytovatel služeb je povinen dodat objednané zboží v dodací lhůtě uvedené v potvrzovacím e-mailu po objednávce, přičemž dodací lhůta začíná běžet následující den po úplném zaplacení kupní ceny. Doručení provede kurýrní společnost. Poskytovatel služeb není schopen dodat zboží v určitý čas (hodinu), pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Objednávky může prodávající obvykle vyřídit nejpozději do 10 pracovních dnů, pokud je výrobek skladem. Prodávající se vynasnaží dodržet dodací lhůtu, ale nenese odpovědnost, pokud výše uvedenou obvyklou dodací lhůtu nelze dodržet. V každém případě musí být doručovací adresa taková (např. pracovní), abyste na ní mohli být přítomni v pracovní dny mezi 8:00 a 18:00 a abyste si mohli výrobek vyzvednout.

8.3.Pokud doručení zásilky bude neúspěšné, dopravce na tuto skutečnost upozorní a pokusí se zásilku doručit znovu, maximálně však ještě jednou. Doručování probíhá v pracovní dny mezi 8. a 18. hodinou. Kupující musí uvést adresu pro doručení, na kterou lze zboží doručit ve výše uvedené lhůtě.

8.4. Pokud má Zákazník neuhrazenou fakturu, jejíž splatnost již vypršela, může poskytovatel služeb pozastavit poskytování služby až do jejího uhrazení a uhrazená kupní cena nové objednávky může být započtena na předchozí dluh. Zákazník je povinen zaplatit úrok z prodlení v souladu s občanským zákoníkem ode dne prodlení do prvního dne kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení. Veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávek nese Zákazník.

8.5. V případě doručení je zákazník povinen při převzetí zkontrolovat neporušenost zásilky, počet kusů a podepsat převzetí, pokud je vše v pořádku. Pokud je obal nebo výrobek poškozen, musí zákazník požádat o sepsání protokolu o závadě na místě. Kupující může převzít výrobek pouze v případě, že obal není neporušený, a výrobek přebírá na vlastní nebezpečí. Prodávající není schopen přijmout následnou reklamaci množství a kvality bez zprávy. Podpisem potvrzení o převzetí kupující potvrzuje, že obdržený balíček odpovídá objednávce, a to jak po vnější stránce, tak po stránce obsahové. (obsah balení není neúplný, obal nebo výrobek není poškozen).

8.6. Zákazník je povinen uhradit cenu své objednávky současně s objednávkou nebo nejpozději do 8 dnů od potvrzení objednávky. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu ceny za doručení, přičemž změna nabývá účinnosti ve stejném okamžiku, kdy je změna zveřejněna na webových stránkách. Změna nemá vliv na kupní cenu již objednaných produktů.

8.7. Zákazník může objednávku uhradit bankovním převodem, platbou kreditní kartou (Simple Pay) nebo dobírkou/kreditní kartou po potvrzení objednávky. Podrobné informace o jednotlivých způsobech platby naleznete v části „Způsoby platby„.

8.8. Všechny dodací podmínky uvedené v tomto článku se vztahují na objednávky podané e-mailem, telefonicky i osobně

8.9. Poskytovatel služeb automaticky zpracuje objednávku a v závislosti na zvoleném způsobu platby zašle fakturu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem, a pokud se strany nedohodnou jinak nebo není-li v těchto VOP stanoveno jinak, dodá zboží Zákazníkovi po připsání částky uhrazené Zákazníkem.

8.10. Přijetím VOP Zákazník souhlasí s vystavením elektronické faktury poskytovatelem služeb. Tento souhlas lze odvolat prostřednictvím jasného právního prohlášení adresovaného poskytovateli služeb.

8.11. Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu i v případě, že zboží nebylo zkontrolováno.

 

 

9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na fyzické osoby jednající mimo rámec svého povolání, samostatného výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti, které nakupují, objednávají, přijímají, používají, využívají zboží a jsou adresáty obchodních sdělení nebo nabídek týkajících se zboží (dále jen „spotřebitel“).

9.2. Podle nařízení vlády 45/2014 o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podnikateli (vyhláška) mají spotřebitelé při nákupu na internetu tzv. právo na odstoupení od smlouvy (právo na vrácení výrobku, záruka vrácení).

9.3. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit zasláním jasného prohlášení o svém úmyslu odstoupit od smlouvy poštou nebo elektronickou poštou.

9.4. Zákazník musí odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí výrobku bez udání důvodu.

9.5. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může spotřebitel rovněž použít vzor prohlášení, který je přílohou č. 1 oznámení o odstoupení od smlouvy a výpovědi smlouvy na internetových stránkách. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je nepovinné, ale v každém případě uveďte číslo svého bankovního účtu a pokud možno i číslo objednávky výrobku, kterého se odstoupení od smlouvy týká.

9.6. V případě odstoupení od smlouvy vraťte výrobek v původním obalu a nepoškozený, jinak může být vaše žádost zamítnuta.

Poštovní adresa: Safety Products 7 Kft, 2013 Pomáz, Pápai László u. 1.

9.7. Do balíčku přiložte vytištěný a vyplněný „Storno formulář“, bez něj nebudeme schopni výrobek přesně identifikovat a vaši žádost vyřídit.

9.8. Pro rychlejší zpracování přiložte také fakturu, kterou jste obdrželi e-mailem.

9.9 Prosíme vezměte na vědomí, že v případě výměny nebo vrácení peněz nesete náklady na dopravu vy, proto nemůžeme přijímat zásilky na dobírku.

9.10. Vaši žádost o vrácení peněz vyřídíme do 14 dnů od data obdržení zásilky.

 

 

10. ZÁRUKA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

10.1. Pokud je výrobek při otevření v přítomnosti osoby, která jej doručila (kurýra), zjištěno poškození a k poškození došlo před převzetím zboží, zajistíme neprodleně vrácení výrobku a zrušení prodeje. Poškození jakéhokoli druhu, nedostatek obsahu musí být zahrnuty do protokolu o skutečnostech mezi příjemcem a odesílatelem v okamžiku doručení zásilky! Za případný následný nedostatek obsahu nebo poškození neručíme!

 

 

11. ZÁRUKA

11.1. Povinné záruky na spotřební zboží jsou stanoveny v nařízení o povinných zárukách na určité zboží dlouhodobé spotřeby. (Věcná) působnost nařízení se vztahuje pouze na výrobky prodávané na základě nové spotřebitelské smlouvy uzavřené s námi a uvedené v příloze nařízení.

11.2. Počátečním datem záruky je datum dodání výrobku spotřebiteli nebo, pokud instalaci provádí prodávající nebo jeho zástupce, datum instalace.

11.3. Záruka se nevztahuje na vadu, pokud příčina vady vznikla až po dodání výrobku Spotřebiteli, např. pokud vada

 • nesprávné uvedení do provozu (pokud je nesprávná instalace způsobena nedodržením pravidel uvedených v návodu k použití).
  •  nesprávné použití, nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití,
  •  nesprávné skladování, nesprávná manipulace, poškození,
  •  škody způsobené přírodními katastrofami.

11.4. V případě vady, na kterou se vztahuje záruka, Spotřebitel:

 • v první řadě podle své volby opravu nebo výměnu (v případě výrobků Siren7/Siren7MAX je možná pouze výměna), ledaže by zvolený záruční nárok nebylo možné splnit nebo by to pro poskytovatele služeb znamenalo nepřiměřené dodatečné náklady ve srovnání s plněním jiného záručního nároku, a to s ohledem na hodnotu výrobku v původním stavu, závažnost porušení smlouvy a škodu způsobenou spotřebiteli plněním záručního nároku.
 • pokud se Prodávající nezavázal k opravě nebo výměně zboží, nemůže tuto povinnost splnit v přiměřené lhůtě, aniž by tím byly dotčeny zájmy Spotřebitele, nebo pokud zájem Spotřebitele na opravě nebo výměně zanikl, může Spotřebitel podle své volby požadovat přiměřené snížení kupní ceny, odstranit vadu sám nebo ji nechat odstranit jinou osobou na náklady Prodávajícího, nebo odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy není nárok pro drobné vady.

11.5. Oprava nebo výměna musí být provedena v přiměřené lhůtě s ohledem na vlastnosti výrobku a zamýšlené použití, které Spotřebitel může očekávat, a aniž by byly dotčeny zájmy Spotřebitele. Prodávající se vynasnaží provést opravu nebo výměnu nejpozději do patnácti dnů.

11.6. Při opravě mohou být do výrobku instalovány pouze nové díly.

11.7. Do záruční doby se nezapočítává část doby opravy, po kterou Spotřebitel nemůže výrobek používat v souladu s jeho určením. V případě výměny (opravy) výrobku nebo jeho části začíná záruční doba běžet znovu na vyměněný (opravený) výrobek (část výrobku) a na závadu vzniklou opravou.

 

 

12. UPLATNĚNÍ ZÁRUKY, RUČENÍ

12.1. Zákazník může uplatnit nárok na záruku nebo záruku na zakoupené výrobky, jak je uvedeno v „Informacích o záruce a záruce“ na webových stránkách.

12.2. Pokud výrobek označený jako vadný nemá vadu a při kontrole se neprojeví žádné jiné vady, Prodávající neodpovídá za žádnou záruku, výrobek nevyměňuje a nevrací kupní cenu. V takovém případě je však Kupující oprávněn požádat o opětovné dodání zboží na vlastní náklady.

 

 

13. ODPOVĚDNOST

13.1. V případě neúmyslně zveřejněných informací, které porušují právo zákazníka podle § 13 Elkertv., Poskytovatel služeb splní své oznamovací a odstraňovací povinnosti podle zákona o některých aspektech služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti Poskytovatel služeb je rovněž povinen vyhovět každé žádosti orgánů veřejné moci nebo soudů v zákonných lhůtách

13.2. Vzhledem k možné přeshraniční povaze prodeje výrobků Zákazník souhlasí s tím, že při používání webových stránek bude postupovat v souladu s ustanoveními platných vnitrostátních právních předpisů. Pokud jakákoli činnost spojená s používáním webových stránek není povolena zákony země Zákazníka, nese za takové používání výhradní odpovědnost zákazník.

13.3. Pokud si Zákazník všimne na webových stránkách jakéhokoli závadného obsahu, je povinen o tom neprodleně informovat Poskytovatele služeb. Pokud Poskytovatel služeb v dobré víře shledá zprávu oprávněnou, je oprávněn informace neprodleněvymazat nebo změnit.

13.4. Poskytovatel služeb odpovídá za vady výrobků v souladu s informacemi pro spotřebitele.

13.5. V souladu s § 6:563 odst. 1 zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) odpovídá za náhradu škody způsobené lovnou zvěří vlastník honebního pozemku (vlastník honitby). Pokud škoda vznikla na jiném než honebním pozemku, odpovídá za škodu vlastník honitby, z jejíhož honebního pozemku byla zvěř odvezena.

13.6. Podle § 75/A odst. 1 zákona LV z roku 1996 o ochraně myslivosti, mysliveckém hospodaření a lovu (dále jen „zákon o myslivosti“) se výše uvedená odpovědnost podle občanského zákoníku vztahuje i na náhradu škody způsobené jiným osobám mimo zemědělství a lesnictví s tím, že za příčinu mimo výkon práva myslivosti a provádění myslivecké činnosti se považuje příčina, kterou držitel práva myslivosti nemůže ovlivnit. Druhy zvířat definované v § 1 vyhlášky FVM č. 79/2004 (4. května 2004) o prováděcích pravidlech k zákonu LV z roku 1996 o ochraně zvěře, myslivosti a lovu.

13.7. Podle článku 75/A odst. 2 zákona o ochraně volně žijících živočichů – a to je důvodem novely – se v případě střetu zvěře s motorovým vozidlem použijí občanskoprávní předpisy o nebezpečných prostorách. To – a ustanovení občanského zákoníku. 6:539 (1) až (3) jsou provozovatelé (řidič a osoba oprávněná k lovu) povinni nahradit druhé straně způsobenou škodu úměrně svému zavinění. Pokud vlastník vozidla není skutečným viníkem, je povinen nahradit škodu v poměru k zavinění skutečného viníka. Pokud škodu nelze přičíst žádné ze stran, je osobou povinnou k náhradě škody osoba, jejíž činnost spojená se zvýšeným rizikem vedla ke vzniku anomálie, která vedla ke vzniku škody. Pokud je škoda způsobená druhé straně přičitatelná nesrovnalosti v činnosti obou stran, která představuje vážné riziko, nebo pokud takovou nesrovnalost nelze zjistit na straně žádné ze stran, nese každá strana, pokud není zavinění, svou vlastní škodu.

13.8. Poskytovatel služeb poskytuje záruku  pouze v případě správné funkce zařízení, tj. jeho provoz při akustickém výkonu 120 decibelů a frekvenci 3 kHz.

 

 

14. Omezení odpovědnosti

14.1. Nákup v internetovém obchodě znamená, že Zákazník zná a akceptuje možnosti a omezení internetu, zejména pokud jde o technické provedení a možné chyby.

14.2. Poskytovatel služeb není z jakéhokoli důvodu odpovědný za níže uvedené body:

 • nepřítomnost, náhodné změny jakýchkoli dat odesílaných a/nebo přijímaných prostřednictvím internetu,
  •  jakákoli porucha internetové sítě, která brání řádnému fungování internetového obchodu a nákupu,
  •  jakákoli porucha přijímacího zařízení na komunikačních linkách,
  •  jakákoli neevidovaná nebo nevrácená pošta, ať už v papírové nebo elektronické podobě, a zejména jakákoli ztráta dat,,
  •  jakákoli porucha softwaru,
  •  důsledky jakéhokoli selhání programu, mimořádné události nebo technické chyby.

14.3. Prodávající neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody z jakéhokoli důvodu vyplývající z připojení k internetovému obchodu, z používání internetového obchodu

14.4. Poskytovatel služeb vylučuje veškerou odpovědnost za jakékoli porušení ze strany zákazníka. Zákazník odpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku poskytnutí osobních údajů jiné osoby nebo v důsledku zveřejnění těchto údajů ve webovém obchodě. V takovém případě poskytne prodávající příslušným orgánům veškerou součinnost za účelem zjištění totožnosti pachatele.

 

 

15. DUŠEVNÍ VLASNICTVÍ

15.1. Webové stránky a jejich vizuální, textový a strukturální design mají individuální originální charakter, a jsou proto chráněny autorským právem. Poskytovatel služeb je vlastníkem autorských práv k veškerému obsahu zobrazenému na Webových stránkách: jakýmkoli autorským dílům nebo jiným duševním dílům.

15.2. Kopírování, ukládání nebo tisk obsahu webových stránek, ať už vcelku nebo po částech, na jakékoli fyzické nebo jiné médium je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele služeb.

15.3. Kromě práv výslovně uvedených v těchto VOP nezakládá žádná registrace, používání Webových stránek ani žádné ustanovení těchto VOP Zákazníkovi právo používat nebo využívat jakékoli obchodní názvy nebo ochranné známky na Webových stránkách.

 

 

16. DALŠÍ USTANOVENÍ

16.1. Poskytovatel služeb je oprávněn kdykoli jednostranně změnit podmínky těchto VOP s účinností do budoucna. Poskytovatel služeb informuje Zákazníky o těchto změnách prostřednictvím webových stránek. Po úpravě je používání webových stránek podmíněno výslovným souhlasem Zákazníka s úpravami prostřednictvím webových stránek a způsobem, který je na nich uveden. V případě nové smlouvy se Zákazník, který již smlouvu uzavřel, nemůže odvolávat na obsah dříve platných VOP jako na smluvní praxi zavedenou a uplatňovanou mezi stranami, a to ani v případě neposkytnutí výše uvedených informací.

16.2. Ve věcech neupravených těmito VOP mají přednost ustanovení maďarského práva, zejména občanského zákoníku, zákona o ochraně práv třetích osob v občanských věcech a zákona C z roku 2003 o elektronických komunikacích (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“).

16.3.  S ohledem na čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (nařízení Řím I), pokud právo místa obvyklého pobytu Zákazníka jednajícího jako spotřebitel poskytuje Zákazníkovi vyšší úroveň ochrany než maďarské právo, použije se ustanovení práva obvyklého pobytu spotřebitele.

 

Datum vstupu v platnost: 10.08.2021

 

                                                                                                   Divas Natura Kft.