loader image
Back to top

Informace o záruce v případě výskytu vady výrobku a garanci

na základě zákona č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele

Práva a povinnosti uvedené v těchto informacích se na vás vztahují v případě, že jste uzavřeli smlouvu se společností uvedenou v těchto informacích jako spotřebitel. Na základě ustanovení § 419 dle NOZ se za spotřebitele považuje „fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

1. Záruka v případě výskytu vady výrobku

V jakém případě máte možnost uplatnit nárok na záruku v případě výskytu vady výrobku?

V případě dodání/plnění vadného výrobku můžete vůči společnosti uplatnit nárok na záruku v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku.

Jaká práva Vám náleží na základě záruky v případě výskytu vady výrobku?

Můžete se rozhodnout pro využití níže uvedeného nároku na záruku v případě výskytu vady výrobku:

Můžete žádat o opravu nebo výměnu, s výjimkou případu, kdyby nebylo možné splnit vámi zvolenou možnost nebo by to pro společnost znamenalo ve srovnání s jiným způsobem vznik neúměrných dodatečných nákladů. V případě, že jste nepožádali nebo nemohli žádat o opravu nebo výměnu, můžete požádat o přiměřené snížení ceny, nebo si můžete vadu opravit sám, nebo jí nechat opravit na náklady společnosti nebo – v krajním případě – můžete odstoupit od smlouvy.

Ze zvoleného způsobu uplatnění nároku na záruku můžete přejít na jiný způsob, ovšem náklady spojené s přechodem nesete Vy, s výjimkou, pokud byla změna odůvodněná nebo na něj dala důvod společnost.

V jaké lhůtě můžete uplatnit svůj nárok na záruku v případě vady výrobku?

Jste povinen vadu oznámit ihned po její zjištění, nejpozději však do dvou měsíců po zjištění vady. Zároveň vás upozorňujeme na skutečnost, že po uplynutí dvouleté promlčecí doby ode dne smluvního plnění již nelze uplatnit svůj nárok na záruku.

Vůči komu můžete uplatnit svůj nárok na záruku v případě vady výrobku?

Svůj nárok na záruku v případě vady výrobku můžete uplatnit vůči společnosti.

Jaké jiné podmínky má uplatnění nároku na záruku?

V rámci šesti měsíců ode dne smluvního plnění uplatnění Vašeho nároku na záruku nemá jinou podmínku než oznámení vady, pokud prokážete, že produkt, respektive službu poskytla společnost Divas Natura Kft. Po uplynutí šesti měsíců dne smluvního plnění je však již Vaší povinností dokázat, že Vámi zjištěna chyba byla přítomna již v době plnění.

 

2. Záruka na produkt

V jakém případě máte možnost uplatnit svůj nárok na záruku na produkt?

V případě vady hmotné věci (produktu) můžete – dle vlastní volby – uplatnit svá práva popsané v bodu 1 nebo nárok na záruku na produkt.

Jaká práva Vám náleží na základě uplatnění nároku na záruku na produkt?

V rámci nároku na záruku na produkt můžete požadovat výhradně opravu nebo výměnu vadného produktu.

V jakém případě se produkt považuje za vadný?

Produkt je vadný, pokud při uvedení na trh nesplňuje platné požadavky na kvalitu nebo nemá vlastnosti uvedené výrobcem v popisu produktu.

V jaké lhůtě můžete uplatnit svůj nárok na záruku na produkt?

Svůj nárok na záruku na produkt můžete uplatnit do dvou let od uvedení produktu na trh výrobcem. Po uplynutí této lhůty ztrácíte nárok.

Vůči komu a s jakými dalšími podmínkami můžete uplatnit svůj nárok na záruku na produkt?

Svůj nárok na záruku na produkt můžete uplatnit výhradně vůči výrobci nebo distributorovi hmotné věci. Vadu produktu musíte v případě uplatnění nároku na záruku na produkt dokázat Vy.

V jakém případě je výrobce (distributor) osvobozen od odpovědnosti v případě záruky na produkt?

Výrobce (distributor) je osvobozen od odpovědnosti v případě záruky na produkt, pokud může prokázat, že:

– výrobek nevyrobil, respektive neuvedl na trh v rámci své podnikatelské činnosti, nebo

– stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy byl výrobek uveden na trh, nebyl takový, aby umožnil odhalit vadu, nebo

– vada produktu vyplývá z právních nebo povinných úředních předpisů.

Výrobci (distributorovi) k osvobození stačí dokázat jeden důvod.

Upozorňujeme Vás, že na stejnou vadu nelze současně uplatnit nárok na záruku v případě výskytu vady výrobku a nárok na záruku na produkt. V případě úspěšného uplatnění svého nároku na záruku na produkt ovšem na vyměněný produkt respektive opravenou část vůči výrobci již nelze uplatnit nárok na záruku v případě vady výrobku.

 

 

3. Garance

V jakém případě máte možnost uplatnit nárok na záruku v případě výskytu vady výrobku?

V případě vadného plnění je společnost Divas Natura 7 Kft (distributor) povinna poskytnout 12měsiční garanci na produkty Siren7/Siren7Max.

 

Jaká práva Vám náleží a v rámci jaké lhůty na základě garance? * 

V jakém případě je společnost osvobozená od garančních povinností?

Společnost je osvobozená od garančních povinnosti pouze v tom případě, pokud dokáže, že vada vznikla až po smluvním plnění.

Upozorňujeme Vás, že kvůli stejné vadě nemůžete současně uplatňovat nárok na záruku v případě vady výrobku a garanci, respektive najednou nárok na záruku na produkt a garanci, ovšem nezávisle od oprávnění vyplývajících z ustanovení bodů 1 a 2 Vám jinak náleží práva vyplývající z garance.

 

Budapest, dne 10.08.2021

Divas Natura Kft.